>
ROČ
N
Í
Z
P
R
Á
V
A
ZA
SP
O
L
N
O
S
T
S
NÁZ
V
E
M
:
I
F
I
S
in
v
estiční fond
,
a
.
s
.
ZA
RO
K K
O
N
Č
Í
C
Í
31.
P
RO
S
I
N
CE
2021
OB
S
AH
Údaje a s
k
u
t
ečnos
t
i podle
z
á
k
ona č
.
240
/
2013
S
b
.,
vy
hláš
ky
Č
N
B
č
.
244
/
2013
S
b
.,
Na
ř
í
z
ení
E
U
231
/
2013
a Na
ř
í
z
ení
E
U
2015
/
23652
Údaje a s
k
u
t
ečnos
t
i podle
z
á
k
ona č
.
563
/
1991
S
b
.8
Údaje a s
k
u
t
ečnos
t
i podle
z
á
k
ona č
.
256
/
2004
S
b
.12
Zp
r
á
v
a o
vz
t
a
z
ích
27
íloha č
.1
Úče
t
z
á
v
ě
r
k
a
íloha č
.
2
Zp
r
á
v
a ne
z
á
v
islého audi
t
o
r
a
I
.
ÚDAJ
E
A
S
KUT
N
O
S
T
I
podle
z
á
k
ona č
.
240
/
2013
S
b
.,
vy
hláš
ky
Č
N
B
č
.
244
/
2013
S
b
.,
Na
ř
í
z
ení
E
U
231
/
2013
a Na
ř
í
z
ení
E
U
2015
/
2365
A
.
ÚDAJ
E
O
FO
NDU
z
e
v
fondu
I
F
I
S
i
n
vesti
čn
í
f
ond,
a
.
s
.
(
d
ále je
n
Fond
,
Em
ite
n
t“
n
e
bo
také
S
po
le
čno
st“)
z
a
p
sa
n
ý v
obchodn
í
m
rejstřík
u
ve
d
e
n
é
m
u
K
rajské
ho
s
oudu
v Br
n
ě
z
a
p
sá
no
10.
č
erve
nc
e
2012,
odd
íl B
,
vl
ka
8086
I
Č
243
16
717
L
E
I
315700G
K
D
P
Z
MA
Z
55CE38
S
ídlo
Č
e
ch
y
ň
ská
419
/
14
a
,
Tr
n
itá
,
602
00
Br
no
Tel
.
č.
:
543
211
084
We
bo
vé strá
n
ky: www
.
i
f
is
.
as
Další údaje
Fond
je sa
mo
s
p
ráv
n
ý
m
i
n
vesti
čn
í
m
f
ond
e
m
ve s
m
ysl
u
§
8
od
st
.
1
Z
I
S
I
F.
Obho
s
pod
o
vatele
m
Fondu
je sa
mo
t
n
ý
Fond.
Fond
je
f
ond
e
m
kvali
f
ik
o
va
n
ý
ch
i
n
vest
o
r
ů.
P
ře
dm
ět
podn
iká
n
í
Fondu
je v
s
ou
la
du
s
ud
ěle
n
ý
m
po
v
o
le
n
í
m
k
č
i
nno
sti
,
v
mc
i které
ho
n
e
n
í
Fond
op
ráv
n
ě
n
p
r
o
d
ět sv
ou
vlast
n
í
a
dm
i
n
istra
c
i a
n
i
p
řesá
hnou
t r
ozhodn
ý li
m
it
.
V
edoucí osob
y
F
ondu
Je
d
i
n
ý
m
č
le
n
e
m
p
ře
d
stave
n
stva je
P
atrik
K
no
tek
,
n
ar
.
30.
4.
1986,
b
yte
m
P
ře
dn
í
1078
/
5b,
Č
er
no
vi
c
e
,
618
00
Br
no.
Další ve
douc
í
o
s
obou
je
M
g
r
.
M
arek
I
nd
ra
,
n
ar
.
10.1.1973,
b
yte
m
Dra
žo
vi
c
e
č.p.
312,
PS
Č
683
01.
Do
z
o
r
čí
r
ada
F
ondu
Je
d
i
n
ý
m
č
le
n
e
m
dozo
r
č
í ra
d
y je
I
ng.
Hele
n
a Berk
o
,
d
at
.
n
ar
.
7.5.1962,
b
yte
m
S
l
un
e
čn
á
479
/
2,
N
o
L
ísk
o
ve
c,
634
00
Br
no
B.
ZÁKLADN
Í
ÚDAJ
E
O
AD
M
I
N
I
S
T
R
ÁT
ORO
V
I
O
bchodní fi
r
m
a
Q
I
i
n
vesti
čn
í s
po
le
čno
st
,
a
.
s
.
(
d
ále je
n
I
n
vesti
čn
í s
po
le
čno
st“)
z
a
p
sa
n
á v
obchodn
í
m
rejstřík
u
ve
d
e
n
é
m
M
ěstský
m
s
oud
e
m
v
P
ra
z
e
,
odd
íl B
,
vl
ka
11985
I
Č
279
11
497
S
ídlo
R
y
bn
á
682
/
14,
P
ra
h
a
1,
PS
Č
110
05
U
z
a
v
ř
ené s
m
lou
vy
S
m
l
ou
va
o
a
dm
i
n
istra
c
i
b
yla
uz
avře
n
a
4.
7.
2018.
S
m
l
ou
va
o
po
věře
n
í výk
on
e
m
n
ěkterý
ch
č
i
nno
stí
b
yla
uz
avře
n
a
4.
7.
2018.
Údaje o činnos
t
i
I
n
v
es
t
iční společnos
t
i
v
e
vz
t
ahu
k
F
ondu
v
dané
m
úče
t
m
období
I
n
vesti
čn
í s
po
le
čno
st v
d
a
n
é
m
obdob
í vyk
on
ávala
č
i
nno
st a
dm
i
n
istrát
o
ra
Fondu.
V
mc
i své
a
dm
i
n
istrativ
n
í
č
i
nno
sti
z
ajiš
ť
o
vala výk
on
e
ch
č
i
nno
stí
,
které js
ou
s
ouč
ása
dm
i
n
istra
c
ei
n
vesti
čn
í
ho
f
ondu,
z
ej
m
é
n
a ve
d
e
n
í
úč
et
n
i
c
tví a
p
l
n
ě
n
í
d
a
ňo
ch
po
vi
nno
stí
,
z
ajiš
ť
o
n
í
p
ráv
n
í
ch
sl
e
b,
comp
lia
nc
e
,
oc
e
ňo
n
í
m
ajetk
u
a
d
l
uhů,
poč
t
u
akt
u
ál
n
í
hodno
ty i
n
vesti
čn
í ak
c
ie
,
p
ří
p
ravy
do
k
um
e
n
t
ů
Fondu,
k
omun
ika
c
e s ak
c
i
on
áři a
d
alší
m
i
op
ráv
n
ě
n
ý
m
i
o
s
ob
a
m
i v
č
et
n
ě
Č
eské
n
ár
odn
í
b
a
n
ky
.
3
C.
ÚDAJ
E
O
O
S
OBĚ
P
RO
V
ÁD
Ě
J
Í
C
Í
SP
R
Á
V
U
M
AJ
E
TKU
v
roz
h
o
dn
é
m
o
bd
o
b
í, včet
n
ě str
u
č
n
é
h
o
p
o
p
is
u
je
h
o z
ku
še
n
ostí
a
z
na
lostí
O
bchodní fi
r
m
a
M
I
D
E
S
T
A
,
s
.
r
.o.
(
d
ále je
n
S
p
ráv
c
e“)
z
a
p
sa
n
á v
obchodn
í
m
rejstřík
u
ve
d
e
n
é
m
K
rajský
m
s
oud
e
m
v Br
n
ě
,
odd
íl
C,
vl
ka
51934
I
Č
276
85
098
S
ídlo
Br
no,
Č
e
ch
y
ň
ská
419
/
14
a
,
Tr
n
itá
,
PS
Č
602
00
U
z
a
v
ř
ené s
m
lou
vy
R
á
mco
vá s
m
l
ou
va
o
po
skyt
o
n
í sl
e
b
b
yla
uz
avře
n
a
dn
e
1.11.2013.
D
.
ÚDAJ
E
O
S
L
O
Ž
E
N
Í
P
OR
T
FO
L
I
A
FO
NDU A J
E
H
O
Č
I
NN
O
S
T
I
ZA DAN
É
Ú
ČE
TN
Í
OB
D
OB
Í
S
lo
ž
e po
rt
folia
F
ondu
Fond
i
n
vest
u
je
z
ej
m
é
n
a
do
poh
le
d
ávek
,
a t
o
poh
le
d
ávek
n
eje
n
z
a
obchodn
í
m
i s
po
le
čno
st
m
i
,
ale i
do
poh
le
d
ávek
z
a
podn
ikateli a
f
y
z
i
c
m
i
o
s
ob
a
m
i
.
Dále i
n
vest
u
je také
do
n
e
mo
vit
o
stí (tj
.
do
poz
e
m
k
ů
a
stave
b,
které js
ou
s
ouč
ás
ch
t
o
poz
e
m
k
ů,
a vy
itel
n
ý
ch
cn
ý
ch
p
ráv k
n
e
mo
vitý
m
c
e
m
) a
n
e
mo
vit
o
st
n
í
ch
s
po
le
čno
stí
,
m
ajetk
o
ch
pod
íl
ů
v
obchodn
í
ch
s
po
le
čno
ste
ch
v
č
et
n
ě
pod
íl
ů
v
obchodn
í
ch
s
po
le
čno
ste
ch
s
n
e
om
e
z
e
n
ý
m
r
e
n
í
m
s
po
le
čn
íka
,
mo
vitý
ch
c
í a jeji
ch
s
oubo
r
ů
a
do
f
i
n
a
nčn
í
ch
aktiv
.
Ek
ono
m
ic
k
é
sled
ky
V
tét
o
č
ásti
n
ásle
du
je
p
ře
h
le
d
h
lav
n
í
ch
f
i
n
a
nčn
í
ch
u
ka
z
atel
ů,
který
ch
Fond
do
h
l v r
oc
e
2021.
Detail
n
í
p
ře
h
le
d
a k
om
e
n
tář k
f
i
n
a
nčn
í
m
výsle
d
k
ům
se
n
a
ch
á
z
í v i
nd
ivi
du
ál
n
í
úč
et
n
í
z
ávěr
c
e
.
Bě
žn
é
úč
et
n
í
obdob
í
p
ře
d
stav
u
je
obdbob
í
od
1.
1.
2021
do
31.
12.
2021.
Ú
č
et
n
í
z
ávěrka
b
yla
p
ři
p
rave
n
a
n
a
z
ákla
d
ě
úč
et
n
i
c
tví ve
d
e
n
é
ho
v s
ou
la
du
s
M
e
z
i
n
ár
odn
í
m
i
úč
et
n
í
m
i
sta
nd
ar
d
y
up
rave
n
ý
m
i
p
ve
m
E
vr
op
ské
un
ie (
d
ále
n
je
n
I
FR
S
n
e
bo
M
e
z
i
n
ár
odn
í
úč
et
n
í sta
nd
ar
d
y“)
.
V
ý
nos
y,
k
lad
y,
z
is
k
C
elk
o
hodno
ta
no
s
ů
z
a
úč
et
n
í
obdob
í
č
i
n
ila
359
080
tis
.
K
č,
z
č
e
hož
n
ejvyšší
po
l
ky
no
s
ů
p
ře
d
stav
u
no
sy
z
po
st
oup
e
n
ý
ch
poh
le
d
ávek v
hodno
291
178
tis
.
K
č,
no
sy
z
ú
r
o
k
ů
z
poh
le
d
ávek v
hodno
49
866
tis
.
K
č.
C
elk
o
hodno
ta
p
r
o
v
ozn
í
ch
n
ákla
z
a
úč
et
n
í
obdob
í
č
i
n
ila
53
226
tis
.
K
č,
z
č
e
hož
n
ejvyšší
po
l
ky
n
ákla
p
ře
d
stav
u
s
oudn
í
pop
latky a s
p
ráv
n
í
n
ákla
d
y v
hodno
18
673
tis
.
K
č,
n
ákla
d
y
n
a
po
ra
d
e
n
s sl
užb
y v
hodno
20
954
tis
.
K
č.
Další sl
k
ou
n
ákla
p
ak tv
o
ří
n
ákla
d
y
n
a
ú
r
o
ky
,
a t
o
ve
výši
6
664
tis
.
K
č.
Str
u
k
t
u
r
a a
k
t
i
v
a pasi
v
C
elk
o
hodno
ta aktiv
Fondu
ke k
onc
i r
o
k
u
2021
č
i
n
ila
1
664
205
tis
.
K
č,
z
č
e
hož
n
ejvětší
po
l
ky aktiv
tv
o
ří
poh
le
d
ávky v
hodno
1
602
817
tis
.
K
č,
i
n
vesti
c
e
do
n
e
mo
vit
o
stí v
hodno
1
630
tis
.
K
č,
p
e
n
ě
žn
í
p
r
o
stře
d
ky v
hodno
40
025
tis
.
K
č,
n
e
f
i
n
a
čn
í aktiva
1
000
tis
.
K
č
a
o
stat
n
í aktiva v
hodno
18
733
tis
.
K
č.
Na stra
n
ě
p
asiv
b
yly
n
ejvý
zn
a
mn
ější
m
i
po
l
ka
m
i
n
er
ozd
ěle
n
ý
z
isk
z
p
ře
dchoz
í
ch
obdob
í ve výši
1
024
384
tis
.
K
č,
z
isk
z
a
úč
et
n
í
obdob
í v
hodno
288
615
tis
.
K
č,
d
l
ouhodob
é
j
č
ky v
hodno
156
269
tis
.
K
č,
krátk
odob
é
j
č
ky
66
980
tis
.
K
č,
re
z
ervy a
o
stat
n
í
z
áva
z
ky v
hodno
108
389
tis
.
K
č.
4
I
n
v
es
t
ice a budoucí in
v
es
t
ice
I
n
vesti
c
e i
n
vesti
čn
í
ho
f
ondu
se s
ou
stře
d
í
z
ej
m
é
n
a
n
a
n
ák
up
retail
o
ch
po
rt
f
o
lií
poh
le
d
ávek
,
h
y
po
te
čn
í
ch
poh
le
d
ávek a
poh
le
d
ávek k
o
r
po
rát
n
í
ch
a
m
t
o
s
m
ěre
m
budou
i
n
vesti
c
e
po
kra
čo
vat
.
P
opis
tr
P
o
kra
ču
c
í ek
onom
i
c
ký r
ů
st v t
om
t
o
r
oc
e ve s
po
je
n
í s r
ů
ste
m
ú
r
o
k
o
ch
sa
z
e
b
v
d
r
uh
é
po
l
o
vi
n
ě r
o
k
u
a
r
ů
ste
m
c
e
n
n
e
mo
vit
o
stí a r
ů
ste
m
m
e
zd
(
m
á
zn
a
m
u
retail
o
ch
po
rt
f
o
lií)
n
a
d
ále
umožňo
val
f
ondu
reali
zo
vat
n
a
b
yté aktiva v
p
no
va
n
ý
ch
f
i
n
a
nčn
í
ch
ob
je
m
e
ch,
tj
.
i
n
kas
o
vat
z
ej
m
é
n
a
poh
le
d
ávky ve výši
p
řesa
hu
c
í
p
no
va
nou
n
ávrat
no
st je
dno
tlivý
ch
poh
le
d
ávek
,
res
p
ektive
p
no
va
nou
n
ávrat
no
st
po
rt
f
o
lií
poh
le
d
ávek
.
S
it
u
a
c
e
n
a tr
hu
k
o
r
po
rát
n
í
ch
a
h
y
po
čn
í
ch
poh
le
d
ávek
b
yla v
p
vr
n
í
po
l
o
vi
n
ě r
o
k
u
2021
z
poh
le
du
n
a
b
ývá
n
í
poh
le
d
ávek
ob
žn
ější
,
p
r
o
t
e ek
onom
i
c
r
ů
st
způ
s
obo
val
m
e
n
ší tlak
n
a
b
a
n
ky reali
zo
vat
p
r
od
ej ri
z
ik
o
ch
aktiv
,
n
e
bo
ť
ch
t
o
b
y l
o
v a
b
s
o
l
u
t
n
í
m
poč
t
u
m
é
n
ě a
d
l
užn
í
c
i
m
ěli větší ša
nc
i se
p
ře
f
i
n
a
nco
vat s
oh
le
d
e
m
n
a relativ
n
ě
n
í
z
k
ou
ú
r
o
k
o
v
ou
m
ír
u
n
a
b
a
n
k
o
v
n
í
m
tr
hu.
V
d
r
uh
é
po
l
o
vi
n
ě
evi
du
je
m
e s
oh
le
d
e
m
n
a
d
l
ouhou
sit
u
a
c
i s
p
a
nd
e
m
CO
V
I
D-
19
ve s
po
je
n
í s r
ů
ste
m
ú
r
o
k
o
ch
sa
z
e
b
op
a
čn
ý tre
nd
z
ej
m
é
n
a
n
a tr
hu
k
o
r
po
rát
n
í
ch
poh
le
d
ávek
,
které se
n
a tr
hu
z
a
č
aly
c
e
p
r
od
ávat
.
P
řes
u
ve
d
e
nou
tr
žn
í sit
u
a
c
i se
f
ondu
d
aří
n
a
b
ývat
poh
le
d
ávky i v t
om
t
o
se
gm
e
n
t
u,
avšak s vy
n
al
e
n
í
m
vyšší
ho
ú
silí
,
a t
o
z
ej
m
é
n
a s
oh
le
d
e
m
n
a
odpo
dn
ý
b
ěr
n
a
b
ýva
n
ý
ch
aktiv s
dom
í
m
t
oho,
ž
e
b
y se jeji
ch
hodno
ta
moh
la v
budoucnu
zn
a
mn
ě
zm
ě
n
it v s
ou
visl
o
sti se
zm
ě
nou
ek
onom
i
c
ho
c
ykl
u,
č
i ji
n
ý
ch
m
i
mo
řá
dn
ý
ch
o
k
o
l
ono
stí
,
které se
mohou
p
r
o
jevit
n
a
c
e
n
ě aktiv
.
E.
ÚDAJ
E
O
P
O
D
S
TATN
Ý
C
H Z
M
Ě
C
H ÚDAJŮ U
V
E
D
E
N
Ý
C
H
V
E
S
TATUTU
FO
NDU
k
e
k
te
r
ým
došlo
v
p
r
ůběhu účetního období
V
r
ozhodn
é
m
obdob
í
do
šl
o
10.3.2021
ke
zm
ě
n
ě stat
u
t
u
Fondu,
a t
o
z
v
odu
zm
ě
n
y a
ud
it
o
ra
Fondu
a
dop
l
n
ě
n
í i
n
f
o
r
m
a
c
í
pož
a
do
va
n
ý
ch
Naří
z
e
n
í
m
E
vr
op
ské
ho
p
arla
m
e
n
t
u
a
R
a
d
y (
E
U)
2019
/
2088
o
z
veřej
ňo
n
í i
n
f
o
r
m
a
c
í s
ou
visejí
c
í
ch
s
ud
r
ž
itel
no
stí v
od
větví
f
i
n
a
nčn
í
ch
sl
e
b.
F.
ÚDAJ
E
O
D
E
P
O
Z
I
Ř
I
FO
NDU
v
r
o
z
hodné
m
období a době
,
po
k
te
r
ou činnost depo
z
itá
ř
e
vyk
oná
v
al
De
poz
itáře
m
b
yla
po
c
el
ou
dobu
existe
nc
e
Fondu
U
n
i
C
re
d
it Ba
n
k
Cz
e
ch
R
e
pub
li
c
a
nd
S
l
o
vakia
,
a
.
s
.,
se
d
le
m
P
ra
h
a
4,
M
i
ch
le
,
Želetavs
1525
/
1,
PS
Č
140
92,
I
ČO
:
649
48
242,
z
a
p
sa
n
á v
obchodn
í
m
rejstřík
u
ve
d
e
n
é
m
M
ěstský
m
s
oud
e
m
v
P
ra
z
e
,
odd
íl B
,
vl
ka
3608
(
d
ále je
n
„De
poz
itář“)
.
G.
ÚDAJ
E
O
O
S
OBĚ
P
O
V
ĚŘE
N
É
Ú
S
C
H
O
V
O
U N
EBO
J
I
N
É
O
P
AT
R.
M
AJ
E
TKU
FO
NDU
,
po
k
ud je u této osob
y
ulo
ž
eno
v
íce ne
ž
1
%
hodnot
y
m
ajet
k
u fondu
Ús
cho
v
u
n
e
bo
ji
n
é
op
atr
o
n
í
m
ajetk
u
Fondu
z
ajiš
ť
u
je
pouz
e De
poz
itář
Fondu.
H
.
ÚDAJ
E
O
HLA
V
N
Í
M
P
O
D
P
Ů
RC
I
v
r
o
z
hodné
m
období
,
a údaj o době
,
po
k
te
r
ou tuto činnost
vyk
oná
v
al
M
ajetek
Fondu
n
e
b
yl v r
ozhodn
é
m
obdob
í svěře
n
h
lav
n
í
mu
podpů
r
c
i
.
5
I
.
I
D
E
NT
I
F
I
KA
CE
M
AJ
E
TKU
,
J
E
H
O
Ž H
O
DN
O
TA
P
ŘE
S
AHUJ
E
1
%
H
O
DN
O
T
Y
M
AJ
E
TKU
FO
NDU
k
e dni
,
k
d
y
b
y
lo p
r
o
v
edeno ocenění
vy
u
ž
ité p
r
o účel
y
této
z
p
r
á
vy,
s u
v
edení
m
cel
k
o
v
é po
ř
i
z
o
v
ací cen
y
a
r
eálné hodnot
y
na
k
onci
r
o
z
hodného období
M
ajetek:
J
.
VÝV
O
J H
O
DN
O
T
Y
AK
C
I
E
V
RO
ZH
O
DN
É
M
OB
D
OB
Í
K
.
S
O
UDN
Í
N
EBO
RO
ZH
O
D
Č
Í
SP
OR
Y
,
k
te
r
é se t
ýk
ají
m
ajet
k
u nebo
r
o
k
u
v
lastní
k
ů cenn
ý
ch papí
r
ů nebo
z
a
k
niho
v
an
ý
ch cenn
ý
ch papí
r
ů
vy
v
an
ý
ch fonde
m
k
ole
k
ti
v
ního in
v
esto
v
ání
,
jestli
ž
e hodnota p
ř
ed
m
ětu spo
r
u p
ř
e
vy
šuje
5
%
hodnot
y
m
ajet
k
u fondu
v
r
o
z
hodné
m
období
Fond
n
eve
d
e
ž
á
dn
é s
oudn
í s
po
ry a
n
i
d
a
ňo
s
po
ry
,
m
i
mo
s
oudn
í
ch
s
po
r
ů
ve
d
e
n
ý
ch
z
a
úč
ele
m
vy
m
á
h
á
n
í
poh
le
d
ávek
z
a
d
l
užn
íky
,
které
f
ond
od
k
oup
il
od
b
a
n
k
o
v
n
í
ch
č
i
n
e
b
a
n
k
o
v
n
í
ch
i
n
stit
uc
í
.
L
.
H
O
DN
O
TA
V
Š
EC
H
VY
P
LA
CE
N
Ý
C
H
P
O
D
Í
LŮ NA Z
I
S
KU NA J
E
DNU AK
C
II
Fond
v r
ozhodn
é
m
obdob
í
n
evy
p
c
el
pod
íly
n
a
z
isk
u.
Fond
n
e
m
á sta
no
ve
nu
ž
á
dnou
d
ivi
d
e
ndo
v
ou
po
litik
u.
v
z
o
r
g
r
afic
k
é podobě; po
k
ud in
v
estiční st
r
ategie in
v
estičního fondu sleduje nebo
k
opí
r
uje u
r
čit
ý
inde
x
nebo jin
ý
finanč
kv
antitati
v
vy
jád
ř
en
ý
u
k
a
z
atel (bench
m
a
r
k
)
,
u
v
ede se i
výv
oj tohoto inde
x
u
v
r
o
z
hodné
m
období
v
g
r
afic
k
é podobě