Online navázání
spolupráce na případu HELSKE

Nabídka spolupráce při řešení pohledávek za dlužníkem HELSKE

Naše vyjádření k aktuální situaci čtěte zde
UPOZORNĚNÍ NA INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ HELSKE SUSTAINED a.s.

Vážený pane, vážená paní,
dovoluji si Vás oslovit jako pravděpodobného věřitele jedné ze společností helskefichte a.s., helskeeiche a.s., HELSKE SUSTAINED a.s., HELSKE SUSTAINED HPC a.s., či případně jiného podniku ze skupiny HELSKE (obecně dále jen skupina HELSKE – dlužník). Předpokládám, že jste do projektu výše zmíněných společností vložili nemalé finanční prostředky. Jak jste již jistě zjistili, Vaše investice do podnikání zmíněného dlužníka se nachází, mírně řečeno, ve stavu, kdy byste jako investor měli zpozornět a Vaši investici bedlivě sledovat či si ošetřit její správu pro případ prohlubování se potíží Vašeho dlužníka, o kterém svědčí mnohé indicie nejen v podobě prodlev s placením jeho závazků, ale též v podobě postupně prosakujících negativních zpráv do tisku. Důkazem takového tvrzení mohou být například články, které ilustrativně uvádíme, a které, dle našich zjištění, mají skutečně reálný základ. Více najdete například v těchto odkazech:

HELSKE nestabilní
HELSKE neplatící

Domníváme se, že pro Vaši situaci existuje řešení v podobě spolupráce s naším investičním fondem IFIS. Spoluprací s námi si zajistíte řešení pro pohledávku, u které lze očekávat, že bude muset být nezbytně řešena v režimu ne zcela standardním, tj. v režimu zesíleného dohledu nad dlužníkem za asistence plného právního servisu někoho v oboru dostatečně zkušeného.

IFIS Investiční fond a.s. je ryze českým pohledávkovým investičním fondem a jako takový patří k velmi zkušeným subjektům, které v tomto oboru na našem území působí. Naším hlavním oborem jsou právě ohrožené a rizikově kvalifikované pohledávky. Současně s konstatováním o našich letitých zkušenostech v oboru je třeba říct, že ruku v ruce s nimi musí jít, a v našem případě jde, též plná výbava z hlediska právní erudice, prezentovaná teamem kvalifikovaných právníků a zkušených odborníků v oblasti vymáhání a řešení pohledávek, insolvence, restrukturalizace a krizovém managementu. V historii naší existence najdete nejeden projekt úspěšné reorganizace širokého spektra podnikatelských subjektů. (více o IFIS najdete na stránkách www.ifis.as)

V rámci vymáhacího procesu jsme připraveni využít našich rozsáhlých zkušeností z oboru a použít osvědčené postupy. Primární ambicí je sjednotit věřitelskou základnu dlužníka a investorů, k nimž patříte i Vy, a poskytnout jí oporu v oblasti řešení jejich problému. Následně po zjištění faktického stavu uplatníme postup, který vyhodnotíme jako nejkvalitnější a nejefektivnější řešení z hlediska maximalizace výtěžku pro všechny věřitele dlužníka, včetně nás.

V případě Vašeho dlužníka – skupiny HELSKE, nabízíme řešení Vašich pohledávek formou jejich prodeje investičnímu fondu IFIS investiční fond, a.s.

Jaké nabízíme řešení případu HELSKE?

Odkup pohledávky formou podpisu Smlouvy o postoupení pohledávky

Pohledávka za skupinou HELSKE bude postoupena z klienta na IFIS za níže uvedených podmínek, a to na základě smlouvy o postoupení pohledávky za současného předpokladu rubopisu směnky či dluhopisu.

Vyplacení 90 % z veškerého budoucího výtěžku z pohledávky!

Podmínky odkupu Vaší pohledávky jsme se snažili nastavit tak, abychom nabídli dle našeho úsudku pro klienty atraktivní a jednoduše nastavené fér podmínky výpočtu částky úplaty za postoupení pohledávky. Je to jednoduché. Vyplatíme Vám z veškerého výtěžku včetně příslušenství jednoznačně definovanou částku rovnající se devadesáti procentům z plnění, které se nám podaří jako výtěžek z pohledávky realizovat. Ve smlouvě je tato úplata jednoduše a pregnantně formulována. Záměrně jsme podmínky řešení pohledávek za dlužníkem HELSKE nastavili jednotně tak, aby z věci byla zřejmá skutečnost, že je výhodné i pro nás zabezpečit co nejvyšší plnění ze strany dlužníka. Výše odměny v rozsahu 10 % z výtěžku je toho důkazem! Věříme, že naše působení v tomto případu bude úspěšné a nemáme potřebu získat vyšší procento success fee, nežli to, které zde definujeme. Vy si za tento poplatek zajistíte, že Vaši pohledávku budou řešit a spravovat profesionálové v oboru, patřící v rámci ČR a SR opravdu ke špičce. Zároveň máte jistotu, že za naše služby nebudeme a nemůžeme požadovat nic více než ujednané procento odměny.

Vše vyřešíme korespondenčně a rychle.

V případě zájmu o naši pomoc při řešení pohledávky Vám v příloze tohoto dopisu zasíláme návrhy smluvní dokumentace. Součástí tohoto dopisu je návrh Smlouvy o postoupení pohledávky, který definuje obecně postoupení pohledávky jako takové, přičemž platební podmínky jsou uvedeny v samostatné Dohodě o úplatě, která je nedílnou součástí Smlouvy.

V případě Vašeho zájmu vytiskněte 2x vyplňte a podepište přiloženou Smlouvu o postoupení pohledávky a současně stejně tak vytiskněte, vyplňte a podepište Dohodu o úplatě řešící platební podmínky. Podpisy na obou dokumentech je nutné úředně ověřit!

Následně stačí z Vaší strany zaslat na adresu:

IFIS Investiční fond a.s., Čechyňská 14a, 602 00 Brno

Upozornění:
Smlouvu i Dohodu o úplatě je třeba podepsat ověřeným podpisem a doplnit chybějící údaje (Vaše nacionále, číslo Vašeho bankovního účtu). Po obdržení Vámi podepsané smluvní dokumentace a zajištění podpisu z naší strany, Vám jedno vyhotovení zašleme poštou zpět (ověřené podpisy stačí jen na jednom originálu Smlouvy a jednom originálu Dohody o úplatě) a předáme k proplacení částky sjednané úplaty.


Z hlediska našich zkušeností si dovoluji doporučit naše řešení, tj. postoupení pohledávky. Spojení pohledávek v rukou jednoho věřitele umožňuje eskalovat tlak na dlužníka směřující k vymožení pohledávky!

V případě potřeby jakéhokoliv upřesnění či dotazu nás neváhejte kontaktovat.

Závěrem dáváme na vědomí, že zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám zasláním vyplněné smluvní dokumentace předáte, a to výhradně za účelem odkupu Vaší pohledávky. Jedná se o Vaše jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech, naleznete v příslušné sekci na webových stránkách investičního fondu IFIS.

Přílohy ke stažení:
Smluvní dokumentace

Below you will find the draft of Contract on the Assignment of a Claim and Sale of a Security written in English::
Contract documentation

  Formulář - vyjádření zájmu o řešení pohledávky za HELSKE

  Informační linka k obchodnímu případu: +420 511 192 737
  E-mail: pohledavkyhelske@ifis.cz


  Kontaktní údaje


  Dokumentace k pohledávce (skeny)

  Limit 4 MB na přílohu.


  Místo podpisu smlouvy


  Poznámka

  Níže možno vložit text s poznámkou, například napsat, zda nás kontaktujete na doporučení či zda například potřebujete se smlouvou vystavit plnou moc pro zastupování Vašeho člena rodiny při podpisu smluv, či případně připsat, že si přejete abychom Vás ještě kontaktovali telefonicky a vysvětlili či upřesnili jakýkoliv Váš další dotaz.


  Ověření, že nejste robot

  Prosím opište kontrolní kód: captcha

  *) Závěrem dáváme na vědomí, že zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám zde vyplněním předáte, a to výhradně za účelem odkupu Vaší výše uvedené pohledávky, jedná se o Vaše jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště. Zaškrtnutím tohoto políčka vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech naleznete v příslušné sekci zde na webových stránkách investičního fondu IFIS investiční fond, a.s. Více na webu IFIS.