Zabraňme popření
pohledávek ARCA!

Aktualizováno 6.9.2021
IFIS tímto doplňuje upozornění, které byl našim klientům zasláno v minulých dnech ohledně doložení úhrady částek, na které Vám byly ze strany dlužníka Arca Investments a.s. vystaveny směnky.
Část z Vás své peněžní prostředky uhradila na účet Arcy Investments a.s. v předchozích létech, v dalších létech jste s dlužníkem Arca Investments a.s. uzavřeli dohody označené např. jako „Protokol o odovzdaní vlastnej smenky a dohoda o započítaní pohladávok“. Tyto dohody obsahovaly prohlášení dlužníka Arca investments a.s., že Vy jako obchodní partneři jste dlužníkovi Arca Investments a.s. dohodnutou částku uhradili.
Dohoda opatřená podobným prohlášením, podepsaná zástupcem dlužníka a opatřená datem vyhotovení může být přiměřenou náhradou dokladu o úhradě peněžních prostředků na účet dlužníka Arca Investments a.s.
Jednu z nejčastějších podob dohody připojujeme jako přílohu, rozhodný text je označen vykřičníkem a šipkou (vizte vzor dohody)


Dokument ke stažení: Vzor dohody


Doložení platebních dokladů k pohledávkám za ARCA Investments

Vážení klienti,
ve věci insolvenčního řízení na majetek dlužníka Arca Investments a.s. (sp. zn. MSPH 98 INS 723/2021) proběhne ve dnech 5. 10. až 7. 10. 2021 přezkumné jednání, kde insolvenční správce, dlužník a věřitelé zaujmou závazné stanovisko k jednotlivým přihlášeným pohledávkám.
Uznání pohledávek ze strany insolvenčního správce a dlužníka je základní podmínkou, aby přihlášené pohledávky mohly být v insolvenčním řízení uspokojeny. Budou-li pohledávky popřeny, bude nutné existenci popřené pohledávky obhájit v řízení před soudem (tzv. incidenční spor).

Ve spolupráci s vámi jsme soudu předložili originály směnek. Tím byla splněna základní podmínka, aby pohledávky byly uznány. Při jednání prozatímního věřitelského výboru, insolvenční správce a jeho poradci vyjádřili názor, že pro uznání pohledávek budou požadovat prokázání skutečnosti, a to že věřitelé poskytli dlužníkovi, tj. Arce Investments, a.s. peněžité plnění, na jehož základě vystavila Arca Invetsments a.s. směnky uplatněné v insolvenčním řízení.

IFIS považuje tento požadavek insolvenčního správce za nadbytečný a v rozporu s právním řádem!

Členové prozatímního věřitelského výboru insolvenčního správce na nesprávnost jeho požadavku výslovně upozornili. Přesto nelze vyloučit, že insolvenční správce, příp. i dlužník, přihlášené pohledávky při přezkumném jednání budou z důvodu nedoložení úhrady ze strany věřitelů popírat a ohrožovat jejich uspokojení v insolvenčním řízení a kdykoli v budoucnosti. Pohledávky vyloučené z uspokojení v insolvenci zaniknou, aniž by mohly být v budoucnu jakkoli uspokojeny.

Z výše uvedených důvodů žádáme bývalé i současné majitele směnek vystavených Arcou Investments a.s., aby nám v nejkratší možné době zaslali doklady prokazující, že jste částky uvedené na směnkách poskytli dlužníkovi. Takovými doklady jsou zejména výpisy z Vašeho účtu prokazující platbu na vystavenou směnku nebo jiné doklady o předání peněz do dispozice dlužníka, tj. Arcy Investments a.s.

Insolvenční správce bude soudu podklady pro přezkum pohledávek předkládat nejpozději 20. 9. Do tohoto dne je nutné doklady k jednotlivým pohledávkám zkompletovat.

Učiňte tak, prosím, co nejdříve!

Děkujeme!

  Odeslání platebních dokladů k pohledávkám za ARCA Investments

  Kontaktní údaje

  Dokumentace ke směnkám

  Limit 4 MB na přílohu.

  Poznámka

  Níže možno vložit text s poznámkou.

  Ověření, že nejste robot

  Prosím opište kontrolní kód: captcha