Pro investory
IFIS investiční fond a.s.

Na této stránce naleznete všechny povinně zveřejňované informaceKlíčové informace
pro investory

Tato stránka Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohly porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt:
IFIS investiční fond, a.s., ISIN: akcie třída CZK CZ0008041407 (dále jen „Fond“)
Tvůrce produktu:
IFIS investiční fond, a.s., se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 24316717 (dále jen „Fond“).
Orgán dohledu:
Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03, www.cnb.cz
Výbor pro audit:
Ing. Helena Berková, bytem Slunečná 479/2, Nový Lískovec, 634 00 Brno, datum narození 7. května 1962, vznik členství: 25.1.2016

O jaký produkt se jedná?
Typ
Tento produkt je fondem kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti.
Cíle
Cílem Fondu je dosahovat v dlouhodobém horizontu nadprůměrného zhodnocení svěřených prostředků měřeného v českých korunách, zejména investováním do věcí v právním smyslu (zejména pohledávek) a jejich souborů, dále také investováním do nemovitostí (tj. do pozemků a staveb, které jsou součástí těchto pozemků, a využitelných věcných práv k nemovitým věcem), nemovitostních společností, majetkových podílů v ostatních obchodních společnostech včetně podílů v obchodních společnostech s neomezeným ručením společníka, generujících pravidelný či nepravidelný výnos v České republice a dalších zemích Evropy.
Pro koho je produkt určen
Akcie Fondu nejsou nabízeny ve smyslu § 294 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech a je možné je nabývat pouze z vlastního podnětu investora v souladu s § 295 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech.

Aktuality pro investory

V případě dotazů
nás neváhejte kontaktovat.